کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association


الف) متقاضیان تحت شرایط زیر به عنوان اعضای کانون پذیرفته می شوند:

۱- متقاضی باید دارای سازمان و تشکیلات، نیروی انسانی، فنی، اداری و مالی مجهز و مطابق ضوابط تعیین شده توسط سبا به تشخیص هیأت مدیره کانون باشد.

۲- متقاضی تعهد و تقبل نماید که مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرف های و انضباطی و سایر مقررات کانون را در هر زمان رعایت می کند.

۳- متقاضی تعهد و تقبل نماید که حق پذیرش، حق عضویت و سایر پرداخ تهایی را که طبق اساسنامه و آیین نامه های کانون تعیین و مقرر شده است، به موقع پرداخت نماید.

۴-متقاضی تعهد نماید هر گونه تغییر در اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب کتباً به کانون اعلام نماید.

۵- متقاضی تعهد نماید اطلاعات مورد نیاز کانون برای حصول اطمینان از پایبندی عضو به ضوابط بندهای ۱و ۲ این ماده و انجام سایر ضوابط محوله را در اختیار کانون قرار دهد.

تبصره : موافقت با عضویت هر متقاضی، منوط به مصوبه هیأت مدیره می باشد.

ب) اعضای کانون باید حق پذیرش و عضویت را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.

تبصره: سقف حق عضویت و حق پذیرش اعضاء به تصویب سبا می رسد.

ج) به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی وضع شده پیروی می کنند. کانون می تواند از هر عضو ارائه اطلاعات یا گزار ش هایی را درخواست نماید.

۱- به جز گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی سالیانه، سایر اطلاعات لازم برای نظارت کانون بر اساس ضوابطی از اعضاء اخذ خواهد شد که توسط هیأت مدیر ه کانون تهیه و به تصویب سبا خواهد رسید.

۲- عضو موظف است به درخواست های کانون مبنی بر ارائه گزارش ها و مطالب پاسخ مثبت دهد، و در صورت سرباز زدن از آن، عواقب انضباطی بعدی را بپذیرد.

د) براساس مقررات و قوانین نظارتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای به اعضا، کانون می تواند بر نحوه رعایت عضو و اشخاص وابسته آن از قوانین و مقررات، اقدامات انضباطی وضع شده، اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و هم چنین می تواند در مورد فعالیت ها، اموال، دارایی ها، دفاتر حسابداری و سایر مایملک عضو اطلاعات لازم را با رعایت ماده ۴۴ ، درخواست کند.

۱- هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار نحوه رعایت مقررات مصوب کانون توسط عضو را بررسی نماید.