کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا