کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

شرکت سرمایه گذاری نیرو
شرکت سرمایه گذاری نیرو