کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی