کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان