کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا
صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا