کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه