کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان