کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت