کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

سرمایه گذاری پارسيان
سرمایه گذاری پارسيان