کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association


مقررات عضویت در کانون

 

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه های تعریف شده در اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و قانون اوراق بهادار، با همان مفاهیم در این مقررات کاربرد دارند.

ماده ۲- متقاضیان عضویت در کانون باید تقاضای عضویت خود را به هیأت مدیره کانون ارائه دهند. در صورتی که متقاضی به تشخیص هیأت مدیره کانون از اشخاص موضوع ماده ۶ اساسنامه کانون محسوب شود و شرایط مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه کانون را دارا باشد، به عضویت کانون پذیرفته می شود.

تبصره ۱: فرم تقاضای عضویت، مدارک لازم و نحوه ارسال آن ها را هیأت مدیره کانون تعیین می نماید.

تبصره ۲: در مورد پذیرش عضویت اعضای اولیه کانون، وظایف هیأت مدیره کانون توسط هیأت مؤسس کانون صورت می پذیرد.

ماده ۳- حق پذیرش (مبلغ ورودیه) متقاضیان عضویت و حق عضویت اعضای کانون و زمان بندی پرداخت آن ها با رعایت سقف های مصوب سبا، برای اعضای اولیه به تصویب هیأت مؤسس و پس از آن به تصویب هیأت مدیره کانون می رسد.

ماده ۴- مدارک و اقدامات لازم برای انصراف از عضویت در کانون، با رعایت مفاد اساسنامه توسط هیأت مدیره کانون تعیین می شود.

ماده ۵- این مقررات در ۵ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ به تصویب سبا رسید و تغییر آن به تصویب سبا امکان پذیر است.

مصوبات دیگر:

◄ اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و مقررات عضویت در این کانون باید از طریق انتشار در پایگاه الکترونیکی سبا به اطلاع اشخاص واجد شرایط عضویت برسد.

◄ دعوت از اشخاص واجد شرایط عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران (موضوع بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۰  هیأت مدیره سبا)، باید از طریق انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار یا ارسال نامه صورت پذیرد. در ای دعوت نامه باید این موضوع که اساسنامه و مقررات عضویت این کانون در پایگاه الکترونیکی سبا منتشر شده است، به اطلاع اشخاص واجد شرایط برسد.

◄ پیشنهاد هیأت مؤسس کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران طی نامه شماره ۳۵۱۰/ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۷ در مورد مبلغ حق پذیرش (مبلغ ورودیه) مطرح گردید و سقف حق پذیرش (مبلغ ورودیه) برای متقاضیان عضویت در این کانون برابر ۴۰ میلیون ریال یا ۵/۰ در هزار مبلغ سرمایه حداکثر تا ۲۰۰ میلیون ریال هرکدام که بیشتر باشد تعیین شد. در محاسبه حق پذیرش (مبلغ ورودیه) برای صندوق های سرمایه گذاری، حداقل سرمایه صندوق در اساسنامه و برای سایر متقاضیان، آخرین سرمایه ثبت شده آن ها به کار خواهد رفت.

◄ سقف حق عضویت سالانه در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برابر ۴۰ میلیون ریال یا ۰/۵ در هزار سرمایه حداکثر تا ۲۰۰ میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد تعیین شد. در محاسبه حق عضویت برای صندوق های سرمایه گذاری حداقل سرمایه صندوق در اساسنامه و برای سایر متقاضیان، آخرین سرمایه ثبت شده آن ها به کار خواهد رفت.