کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

بیست و پنجمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه
بیست و پنجمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه