کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران