کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

ین کنفرانس توسط دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان بورس اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.