کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

بیست و سومین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه
بیست و سومین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه