کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

بیست و چهارمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه
بیست و چهارمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه