کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

Iranian Institutional Investors Association

مراسم افتتاحیه اولین تئاتر مالی به نام «شوبیل»
مراسم افتتاحیه اولین تئاتر مالی به نام «شوبیل»