کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ليست اعضاي هيئت مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

به نمایندگی از شرکت

 

 8 دکتر محمد ابراهیم  محمدپورزرندی رییس هیأت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر
 4 علی اسلامی بیدگلی نائب‌رییس هیأت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 2 دکتر ولی نادی قمی عضو هیأت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین
 3 دکتر قاسم محسنی عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
 mardanpor دکتر اردشیر مردان‌پور پینوندی عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه مالی مهر اقتصاد
 1 دکتر مجتبی کباری عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد
 7 امیر آشتیانی عراقی عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان