کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

نمایندگان کانون
نمایندگان کانون

شورای عالی بورس و اوراق بهادار: آقای حقیقی مهمانداری

کمیته رسیدگی به تخلفات: آقای دکتر سعید اسلامی‌بیدگلی

کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه: آقای دکتر بهروز خدارحمی

کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه: آقای دکتر رمضانعلی سلمانی‌نژاد

شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه: خانم آرزو رضایی

شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه: خانم ملاحت رضوانی

کمیته تدوین مقررات: نمایندگان کارگروه‌ها در حوزه‌های تخصصی با نظر کانون

کمیته سازش کانون: آقایان علیرضا عسکری مارانی، دکتر مجتبی کباری و دکتر امیرحسین ارضا