پاسخ سعید اسلامی بیدگلی به اثرگذاری بورس مسکن بر قیمت‌ مسکن