اعلام برنامه نشست و فهرست نهادهای مالی دارای حق رأی