چگونه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین می‌توانند به تنوع پرتفوی کمک کنند