چه زمانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان سرمایه‌گذاری بد در نظر گرفته می‌شوند؟