نشست تخصصی بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه