حضور مدیر نظارت بر بورس‌ها در جلسه هیئت‌مدیره کانون