دیدار مدیر‌کل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صمت با دبیرکل کانون