عرضه اولیه «سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان» «والماس»