مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین اللملی بورس ، بانک و بیمه