گزارش بازار- بیست و هشتم شهریور هزار و چهارصد و دو