اخبار کانون: نشست شرکت‌های تامین سرمایه به همت کانون