مصاحبه سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، با رادیو اقتصاد در خصوص شرایط این روزهای بازار