گفت گو در خصوص « ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع التهابات بازار سرمایه»