برگزاری سمینار "بررسی لایحه بودجه 1400 و ارائه پیشنهادات با تمرکز بر تأثیرات آن در بازار سرمایه"