چرا بازار سرمایه می‌تواند جذاب‌تر از بازارهای موازی باشد؟