آیا دولت برای جبران کسری بودجه، برنده معاملات بورس است؟ (ویدئو)