مصاحبه دبیرکل کانون با سهام انرژی در خصوص سهام نیکوکارانه”کرونا۱″ و “کرونا۲”