تحلیل برتر (موارد قابل استناد در صورت‌های مالی جهت استفاده بهینه در بازار سرمایه)