تحلیل برتر "عرضه اوراق، دامنه نوسان و تصمیمات لازم برای برون از وضعیت رکود فعلی بورس" (ویدئو)