تحلیل برتر "نسبت ارزش بازار سرمایه و نقدینگی" (ویدئو)