تحلیل برتر "مصوبه اخیر هیئت‌مدیره سازمان در ارتباط با دامنه نوسان و گره معاملاتی" (ویدئو)