تحلیل برتر "بررسی تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی (متان) در افق 1404- بخش دوم " (ویدئو)