تحلیل برتر "آیا بازارگردانی توسط صندوق‌ها انجام می‌شود؟" (ویدئو)