اولین جشنواره تحلیل برتر؛ با هدف ارتقای سطح تحلیل بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی