تحلیل برتر (کمک به سرمایه‌گذاران با استفاده از رویکرد ارزش‌های منصفانه و همگن در اطلاعات)