تحلیل برتر (تحلیلی بر صنعت ارتباطات و شرکت‌‌های آن)