تحلیل برتر "تاثیر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه" (ویدئو)