تحلیل برتر (بررسی مکانیزم عملکرد و آسیب‌شناسی عملیات بازارگردانی در بازار سرمایه کشور)