تحلیل برتر "بررسی مکانیزم عملکرد و آسیب شناسی عملیات بازارگردانی در بازار سرمایه کشور" (ویدئو)