تحلیل برتر "چشم انداز بورس ۱۴۰۰ در سایه بازگشت به توافق برجام" (ویدئو)