آیا تقابلی بین سهامداران حقوقی و حقیقی بازار سرمایه وجود دارد؟